• ZZP chauffers in het buitenland
  • ZZP-er chauffers in het buitenland actief
  • ZZP vrachtwagenchauffeur in het buitenland actief
  • Als vrachtwagenchauffeur in het buitenland rijden
  • Vrachtwagenchauffeur in het buitenland
  • Wagenpark P van der Wal chauffeursdiensten

Leveringvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden P. van der Wal B.V.

P. van der Wal B.V.
Gevestigd en kantoorhoudende te Barrièreweg 20, 7894 EJ te Zwartemeer
Hierna te noemen: P. van der Wal

Artikel 1. Definities

1. In de algemene voorwaarden  wordt verstaan onder:

P. van der Wal

Opdrachtgever: de wederpartij van P. Van der Wal.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen P. van der Wal en een opdrachtgever waarop P. van der Wal deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met P. van der Wal, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is genoemd.

2. De door P. van der Wal gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij ander aangegeven. P. van der Wal is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. P. van der Wal zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond  van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft P. van der Wal het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan P. van der Wal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan P. van der Wal worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan P. Van der Wal zijn verstrekt, heeft P.van der Wal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade , van welk aard ook, doordat P. van der Wal is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan P. van der Wal de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringtermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever P. van der Wal derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeengekomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld , kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed P. Van der Wal zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben , zal P. van der Wal de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal P. van der Wal daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3. zal P. van der Wal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt P. van der Wal zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurs wet.

2. Alle door gebruiker verstrekte stukken , zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van P. van der Wal worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

3. P. Van der Wal behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen ten alle tijden de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volle kalendermaanden in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van P. van der Wal op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

-Na het sluiten van de overeenkomst aan P. van der Wal ter kennis gekomen omstandigheden geven P. Van der Wal goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

-Indien P. van der Wal de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze uitblijft dan wel voldoende is.

2. In de genoemde gevallen is P. van der Wal bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van P. van der Wal schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klacht termijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan P. van der Wal.

2. Indien een klacht gegrond is, zal P. van der Wal de werkzaamheden als nog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het als nog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal P. van der Wal slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vast honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van P. van der Wal, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien P. van der Wal met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is P. van der Wal niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. P. van der Wal mag prijsstijgingen doorbereken, indien P. van der Wal kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijs wijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. Lonen.

Artikel 13. Betaling

1. Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door P. van der Wal aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. In geval van liquidatie , faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van P. van der Wal en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens P. van der Wal onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd.
-over de eerste €6.500 ,- 15%
-over het meerdere tot € 13.000 ,- 10%
-over het meerdere tot € 32.500 ,- 8%
-over het meerdere tot € 130.000 ,- 5%
-over het meerdere 3%

2. Indien P. van der Wal aantoont hogere kosten te hebben gemaakt , welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

Indien P. van der Wal aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

1. De aansprakelijkheid van P. van der Wal, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van
P. van der Wal beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. In afwijking van hetgeen hierboven in lid 2. Van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van P. van der Wal of haar ondergeschikten.

5. P. van der Wal is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen en/of lading tenzij duidelijk aangetoond kan worden dat P. van der Wal opzettelijke grove nalatigheid ten laste kan worden gelegd. Eventuele schade aan voertuigen en/of lading dient dan ook door de opdrachtgever zelf te worden afgedekt, daar P. van der Wal word ingehuurd voor het leveren van chauffeurs diensten.

6. P. van der Wal is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van P. van der Wal worden daaronder begrepen.

2. P. van der Wal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat P. van der Wal haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van P. van der Wal opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door P. van der Wal niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien P. van der Wal bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. Uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van P. van der Wal is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft P. van der Wal het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen P. van der Wal en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de kamer van koophandel te Veendam.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. De versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.

P. van der Wal B.V.

Barrièreweg 20
7894 EJ Zwartemeer

Tel: 0591 531146
Tel b.g.g. : 06 51 84 62 61
E-mail: info@chauffeursdienstpvanderwal.nl
WhatsApp: 06 51 84 62 61

KvK nr: 84770309
BTW nr: NL001423165B50

Wilt u een vraag stellen?

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
Meer ZZP-chauffers aan de slag als eigen rijder

Als Chauffeursdienst P. van der Wal willen onze missie nog eens extra duidelijk maken. Wij balen van het feit dat het, in tegenstelling tot vele andere beroepen, voor vrachtwagenchauffeurs zo lastig is om ZZP-er te worden. Al jaren geleden zijn we begonnen....

> lees verder
Nieuwe informatie toegevoegd

We hebben de website van Chauffeursdienst P. van der Wal een update gegeven. Diverse informatie pagina’s zijn nu makkelijker vindbaar geworden onderaan in de site. Bovendien hebben we een nieuwe informaiepagina geplaatst over het rijden zonder....

> lees verder