• ZZP chauffers in het buitenland
  • ZZP-er chauffers in het buitenland actief
  • ZZP vrachtwagenchauffeur in het buitenland actief
  • Als vrachtwagenchauffeur in het buitenland rijden
  • Vrachtwagenchauffeur in het buitenland
  • Wagenpark P van der Wal chauffeursdiensten

ZZP Chauffeur

U rijdt als zzp chauffeur in het beroepsgoederenvervoer voor eigen rekening?

Verklaring van Terbeschikkingstelling vrachtwagenchauffeur

Werkt u als vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer en bent u zzp’er ? U loopt aan tegen de z.g. eis van dienstbetrekking (zie hieronder)?

Artikel 2.11 Wet wegvervoer goederen

"Hoofdstuk 2. Toegang tot de markt en tot het beroep Artikel 2.11 1. Het is een vervoerder verboden beroepsvervoer te verrichten met gebruikmaking van bestuurders van vrachtauto’s die niet bij hem in dienstbetrekking zijn. 2. Ten blijke van de in het eerste lid bedoelde dienstbetrekking wordt door de vervoerder en de bestuurder van een vrachtauto gezamenlijk een verklaring opgesteld waarin in ieder geval wordt vermeldt dat: a. het vervoer voor rekening en risico van de vervoerder wordt verricht; en b. tussen de vervoerder en de bestuurder van een vrachtauto sprake is van een loons- en gezagsverhouding. 3. Onze Minster stelt het model vast van de in het tweede lid bedoelde verklaring. 4. Bij regeling van Onze Minister worden regels gegeven over de gevallen waarin Onze Minister ontheffing kan verlenen van het in het eerste lid vermelde verbod, alsmede over de in die gevallen benodigde documenten. 5. Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden. "

Regeling wet wegvervoer goederen

Hoofdstuk 5. Dienstbetrekking Artikel 12  Het model voor een verklaring als bedoeld in artikel 2.11, tweede lid, van de wet wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage, die ter inzage ligt ten kantore van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, Koningskade 4 te ’s-Gravenhage.

Artikel 13  Van artikel 2.11, eerste lid, van de wet, wordt ontheffing verleend indien vervoer wordt verricht met een of meer vrachtauto’s met een laadvermogen van niet meer dan 500 kg.

2 Van artikel 2.11, eerste lid, van de wet, wordt ontheffing verleend indien gebruik wordt gemaakt van:

  • a. een werknemer die gedurende een periode van ten hoogste zes weken bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk aan een vergunninghouder ter beschikking is gesteld door een andere vergunninghouder bij wie die werknemer in dienstbetrekking is en die ten bewijze daarvan een verklaring van dienstbetrekking kan tonen; of
  • b. een werknemer die door een instelling aan een vergunninghouder ter beschikking is gesteld en die ten bewijze daarvan een door deze instelling afgegeven verklaring kan tonen.


Artikel 14   Een instelling die een werknemer aan een vergunninghouder ter beschikking wil stellen, verkrijgt daartoe op aanvraag een aanwijzing van de Minister van Infrastructuur en Milieu.

2 Een aanwijzing, die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet reeds was verleend, wordt aangemerkt als aanwijzing als bedoeld in het eerste lid.

Legaal aan de slag als ZZP chauffeur

Bovenstaande is nogal een verhaal, het komt erop neer dat een ZZP vrachtwagenchauffeur in het beroepsgoederenvervoer moet beschikken over:

  • verklaring van dienstbetrekking
  • verklaring van terbeschikkingstelling
  • Transportvergunning

Kan de chauffeur geen van bovenstaande stukken overleggen, word niet voldaan aan de eis van dienstbetrekking.

De oplossing voor u als ZZP chauffeur

Chauffeursdienst P. van der Wal biedt u een passende oplossing waardoor u toch als zzp vrachtwagenchauffeur kunt werken in het beroepsgoederenvervoer. Legaal.

Meer weten? Of meteen een Verklaring van Terbeschikkingstelling aanvragen? Neem gewoon even contact met ons op. Zó geregeld!

Contact met Chauffeursdienst P. van der Wal

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Of heeft u een vraag of opmerking over Chauffeursdienst P. van der Wal? Neem vrijblijvend contact op via info@chauffeursdienstpvanderwal.nl of ga naar contact.

Als ZZP chauffeur in het buitenland kom je nog eens ergens!

Als ZZP chauffeur in het buitenland kom je nog eens ergens!

ZZP chauffeur op weg in Ukraiëne

ZZP chauffeur op weg in Ukraiëne

ZZP vrachtwagenchauffeur in Noorwegen

ZZP vrachtwagenchauffeur in Noorwegen

Wilt u een vraag stellen?

Uw naam
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
Meer ZZP-chauffers aan de slag als eigen rijder

Als Chauffeursdienst P. van der Wal willen onze missie nog eens extra duidelijk maken. Wij balen van het feit dat het, in tegenstelling tot vele andere beroepen, voor vrachtwagenchauffeurs zo lastig is om ZZP-er te worden. Al jaren geleden zijn we begonnen....

> lees verder
Nieuwe informatie toegevoegd

We hebben de website van Chauffeursdienst P. van der Wal een update gegeven. Diverse informatie pagina’s zijn nu makkelijker vindbaar geworden onderaan in de site. Bovendien hebben we een nieuwe informaiepagina geplaatst over het rijden zonder....

> lees verder